MAJA - MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVA STAVEB

MAJA je webová aplikace pro řízení a podporu majetkoprávních činností na nových či stávajících dopravních stavbách a stavbách technické infrastruktury. Aplikace slouží jako společné prostředí pro práci všech zúčastněných stran (investor, mandatář, majetkář, projektant, znalec, právník).

Představení aplikace

Aplikace MAJA řeší procesy uzavíraní smluv, dozor a kontrolu nad aktuálním stavem přípravy. Umožňuje vizualizovat stav průběhu majetkoprávní přípravy v reálném čase. Prezentuje a administruje aktuální stav smluvních případů výkupů pozemků, nájmů a služebností u věcných břemen.


Díky aplikaci MAJA může uživatel pracovat s aktualizovanými daty katastru nemovitostí, mít k dispozici aktuální stav smluv online a díky tomu je mít vždy pod kontrolou. Mapové okno navíc přináší větší přehlednost a urychlení v řešení majetkoprávních vztahů. Přístup do aplikace může posloužit také investorům či zhotovitelům k průběžné kontrole plnění i k vzájemné komunikaci.

Klíčové funkce

Propojení s katastrem nemovitostí

MAJA za vás obstará pravidelnou aktualizaci katastrálních dat. Na základě sledování změn vás automaticky upozorní na zjištěné rozdíly u dotčených parcel a smluv.

Automatická tvorba i evidence smluvní dokumentace

Aplikace pracuje s vašimi šablonami smluv, dopisů a platebních příkazů a jejich obsah automaticky generuje dle konkrétního případu.

Dokonalý přehled online

Aktuální stav výkupů i smluv, včetně jejich historie, máte přehledně na jednom místě a online v podobě přehledných tabulek, grafů, statistik a map, s možností uživatelských exportů do tabulek Microsoft Excel.

Budoucí stav

MAJA umožňuje pracovat s tzv. budoucím stavem, kdy umí vytvořit kupní smlouvu podle geometrického plánu.

Návrh na vklad

Aplikace je propojena s aplikací ČÚZK Návrh na vklad. Jedním klikem dojde k přenosu údajů do této internetové služby a odpadá tak zdlouhavé vyplňování internetových formulářů.

Majetkoprávní činnost v mapovém okně

V mapovém okně si zobrazíte aktuální stav výkupů či uzavřených nájmů, stav katastru nemovitostí, záborů a věcných břemen v reálném čase.

Ukázky

Přehledné grafy a statistiky

Díky možnosti zobrazení dat v přehledných grafech a tabulkách jste schopni snadněji vyhodnotit úspěšnost vedení projektu v průběhu času.

Mapové okno

Díky mapovému oknu se snáze zorientujete, ke které parcele či její části se smlouva vztahuje. Zobrazí vám aktuální stav výkupů i uzavřených nájmů, stav katastru nemovitostí, záborů i věcných břemen v reálném čase. Kromě zobrazení vstupních dat je možné graficky zobrazit i aktuální stav smluv a identifikovat tak v mapě problémové případy.

Přehledné seznamy

Na data v aplikaci se lze podívat několika způsoby: přes seznam smluv, LV, záborů, stavebních objektů, parcel, vlastníků s možností výběru pomocí filtrů a jejich kombinací. 

Exporty

Data z aplikace lze kdykoliv vyexportovat do tabulkového formátu XLSX. Výstupy si lze uživatelsky upravit a ovlivnit jejich obsah. Exportovat si tak můžete sestavu záborů se smlouvami, vlastníky, stavebními objekty, nebo seznamy smluv, znalecké posudky. 

Jak může MAJA pomoci?

Díky průběžně aktualizovaným datům katastru nemovitostí dokáže MAJA upozornit na změny týkající se smluv. Mandatář tak nemusí aktualizovat podklady ručně ani kupovat výpisy z katastru nemovitostí.

 

Nejen automatické generování dokumentů smluv pomáhá významně zkrátit dobu potřebnou pro uzavření smlouvy. Rovněž propojení se službou Návrh na vklad do katastru nemovitostí zrychluje a zjednodušuje mandatářskou činnost. Díky vždy aktuálním datům a možnosti ukládat kromě smluv i jiné dokumenty lze v aplikaci MAJA vést celou majetkoprávní agendu.

 

Investorovi slouží jako kontrola mandatářské činnosti. V každém okamžiku podává jasný přehled o stavu výkupů, nájmů a financí v rámci jednotlivých staveb i stavebních objektů.