DIMAP - MAPOVÁNÍ A VIZUALIZACE STARÉ MAJETKOVÉ ZÁTĚŽE

DIMAP je webová aplikace pro identifikaci a vizualizaci rozdílů aktuálního a korektního stavu vlastnictví majetku zadavatele.

Klíčové funkce

Dokonalý přehled

Automaticky porovnává hranice korektního silničního pozemku nad daty aktuálního stavu katastru nemovitostí s vizualizací výstupů v mapovém okně s volitelnými mapovými vrstvami (ortofoto mapa, katastrální mapa, ISP, kategorizace ploch, potřebné geometrické plány, základní mapy ČR, LPIS, hranice působnosti organizačních jednotek).

Kompletní informace

Slouží jako podklad pro majetkoprávní vypořádání jednotlivých silnic, identifikuje problémové lokality (chybějící potřebné plochy, přebytečné plochy) a zobrazuje informace o parcelách a vlastnících.

Pracuje s daty katastru nemovitostí

Díky evidenci dat o aktuálním stavu vlastnictví pozemků umožňuje rychlou analýzu pro narovnání majetkoprávních vztahů s možností uživatelských exportů do tabulek Microsoft Excel, s informacemi o dotčených vlastnících, parcelách, výměrách pro majetkové vypořádání, délek nových hranic pro zadání geometrických plánů.

Diagnostika stavu vozovek

Prezentace výsledků vizuální diagnostiky vozovek. Vizualizace 100 m úseků a poruch dle normy TP 87, doplněná o výpočet odhadovaných nákladů na opravu dle reálného stavu poškození pozemních komunikací.

Datové sady

Lze jej využít jako platformu pro práci s dalšími datovými sadami např. panoramatické snímky, 3D vizualizace mračna bodů, pasporty movitého majetku, ...

Kalkulace výkupních cen

Pomáhá s propočtem předpokládaných nákladů na vypořádání konkrétního úseku silnice či vlastníka a na přípravu geometrických plánů pro výkup či směnu pozemků nebo jejich částí (obsahuje data o výkupních cenách pozemků).

Ukázky

Barevné vyobrazení vypořádaných i nevypořádaných pozemků

Na základě průniku silničního pozemku a dat katastru nemovitostí se zobrazí 3 typy ploch. Zelená plocha značí, že je vše v pořádku, parcela nebo její část je ve vlastnictví kraje/správy silnic. Červená plocha označuje pozemky k vypořádání, kdy je parcela nebo její část k výkupu či směně. Modrá plocha označuje nadbytečnou parcelu nebo její část, která je nepotřebná.

Souhrnné informace o vybraném území

Pomocí filtrů lze z tabulky vybrat pouze ty informace, které Vás právě zajímají. Vybrané informace lze dle potřeby seskupovat tak, aby jste měli přehled za celý kraj, katastrální území, list vlastnictví nebo po jednotlivých silnicích. Výběry lze následně z aplikace exportovat do tabulek ve formátu .xlsx nebo .csv pro individuální zpracování.

Diagnostika

Vizuální diagnostika slouží k hodnocení kvality pozemních komunikací na základě sférických snímků z mobilního mapování. Na základě předpisů TP 87 a TP 82 jsou vyhodnoceny klasifikační stupně ke každému 100 m bloku, které zobrazujeme v mapovém okně. Tímto získáte přehled o stavu silniční sítě II. a III. tříd na území celého kraje. Součástí vyhodnocení je rovněž odhad nákladů na opravu úseku a návrh technologie opravy.

Jak může DIMAP pomoci?

DIMAP vám pomůže zajistit aktuální přehled o stavu vlastnictví pozemků pod komunikacemi nad aktualizovanými daty z katastru nemovitostí.

Díky mapové části aplikace získáte vizuální přehled, tabulková část naopak umožní data filtrovat, vybírat, rekapitulovat, tvořit sestavy pro exporty do souborů Microsoft Excel.

 

Slouží jako podpůrný nástroj pro vypořádání majetkoprávních vztahů. 

 

Díky aplikaci DIMAP můžete získat větší přehled nad komunikacemi a výrazně ušetřit čas při správě majetkoprávních vztahů, a to vše z pohodlí vaší kanceláře.